MAATSCHAPPELIJKE
EVOLUTIES 

duurzaamheid

LEES VERDER

Bij Sport Vlaanderen geloven we dat sport en beweging onze samenleving hechter en sterker kunnen maken. We bekijken dus steeds of en hoe we het sportbeleid en onze werking kunnen bijstellen om onze impact te vergroten en de winst voor de maatschappij te optimaliseren.

Een Green Deal voor de sportdomeinen

Met de Green Deal Sportdomeinen streven we naar kwaliteitsvolle, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met een positieve impact op de natuur, de gebruiker en de omgeving.

Die realiseren we door oplossingsgericht samen te werken met de verschillende overheden en met het werkveld. We benaderen buitensportdomeinen als een totaal (eco)systeem, samen met iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de aanleg, het beheer en het gebruik ervan.


In maart gingen we van start met de Green Deal Sportdomeinen. Fysiek verzamelden we daarvoor met een dertigtal partners op 11 maart in het sportcentrum De Warande in Wetteren. De inzet van de Green Deal is de buitensportdomeinen in Vlaanderen duurzamer, groener en innovatiever te maken. Een ambitie waaronder ook Vlaams minister van Sport Ben Weyts en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir hun schouders zetten.


Met de Green Deal gaan we voor een betere bodemkwaliteit en een efficiënt waterbeheer van de sportterreinen. We reduceren het gebruik van pesticiden en we bedden de sportruimte in in zogenaamde groenblauwe adernetwerken, waarmee we meer biodiversiteit en zichtbaar water in de sportdomeinen beogen.

Kennis delen

De overheid (de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Sport Vlaanderen) deelt samen met haar partners (de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en het Netwerk Lokaal Sportbeleid (NLS)) alle kennis met betrekking tot de aanleg, het onderhoud en het gebruik van buitensportterreinen, zoals voetbalvelden, golfterreinen, gravelterreinen, natuurgras- of kunstgrasvelden.


Die kennis moet naar lokale besturen, bedrijven die instaan voor de aanleg en het onderhoud van sportterreinen, producenten van onderhoudsmachines en landschapsarchitecten om de buitensportdomeinen groener en duurzamer te maken. De Green Deal Sportdomeinen is een inspanningsverbintenis tussen overheden en de verschillende partners om vanuit de sportsector een steentje bij te dragen aan diverse duurzaamheidsdoelstellingen.


Vlaanderen telt bijna 10.000 buitensportdomeinen met een oppervlakte van meer dan 17.500 hectare. Veilige en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur en sportruimte zijn cruciaal om de Vlaming te laten sporten. Om ook de volgende generaties deze mogelijkheid te bieden, moet Vlaanderen rekening houden met de milieu-impact, de grondstoffenbehoefte en het ruimtegebruik voor sportbeoefening.


De praktijkexpertise aan het werk

In twee trails of trajecten binnen de Green Deal Sportdomeinen werd er kennis uitgewisseld en praktijkexpertise opgebouwd tussen een 15-tal pilots van gemeenten, aannemers en sportfederaties. Zij zetten concrete acties op voor een masterplan waterbeheer op een sportsite, inzaaien van sportvelden met microklavers, de inzet van nematoden tegen engerlingen, werken met onkruidrobots, biodiverse beplanting en extensief maaibeheer tussen en rondom de sportterreinen, onderzoeken van de mogelijkheden van effluent water, …

Ziekten en plagen bestrijden zonder pesticiden

Ziekten en plagen bestrijden zonder pesticiden

Omdat het gebruik van pesticiden maar langzaam afneemt, was de aanleiding om met een Green Deal Sportdomeinen van start te gaan. Dat deed de overtuiging groeien dat het tijd was om op een duurzame manier om te gaan met ziekten en plagen in sportgrasvelden.

Grasvelden duurzaam beheren wordt steeds meer een uitdaging. De aanwezige ziekten en plagen, de verstrengde wetgeving en de extreme weersomstandigheden stellen de kwaliteit en de bespeelbaarheid van de grasmatten op de proef. Wat daarbij kan helpen, zijn nieuwe ontwikkelingen in bemesting en bodemgezondheid van grasvelden en innovatieve machines.


Het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en de Greenkeepers Association Belgium (GAB) organiseerden studiedagen over hoe je duurzaam kan omgaan met ziekten en plagen in sportgrasvelden, op maat van beheerders van sportdomeinen, tuinaannemers en groenambtenaren.


Onze sportcentra maken energie­omslag

Onze sportcentra maken energieomslag

In een jaar waarin de energiecrisis doorlopend hoog op de agenda stond en algemeen het bewustzijn om energie te besparen is aangescherpt, verstrengden we ook de energie-eisen voor de sportcentra van Sport Vlaanderen.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts wil onze centra groener en duurzamer maken en voorziet ruim 7 miljoen euro om energiebesparende maatregelen te nemen en zo te voldoen aan de eisen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. We pakken de daken aan van de wielerbaan en de topsporthal in Gent, we isoleren de gevels van de sportverblijven in Genk en in Hofstade, we leggen groendaken aan en installeren warmtepompen.


Sport Vlaanderen bespaart op energie in zijn centra door de gebouwschillen van gevels, daken, schrijnwerk en vloeren zo goed mogelijk te isoleren en de stookplaatsen te renoveren. We zetten in op circulaire opbouw, zoals op groendaken. Met de 7 miljoen euro (waarvan 4,2 miljoen uit het Vlaams Klimaatfonds) realiseren we duurzame renovatieprojecten, waarmee we jaarlijks zo’n 32.000 ton CO² minder uitstoten.

Sport en milieu vinden elkaar in duurzame sportevenementen

Voortaan kunnen organisatoren van sportevenementen een beroep doen op een handige inspiratiegids om de vele sportevenementen die Vlaanderen rijk is duurzamer te maken. Samen met de OVAM, Bond Beter Leefmilieu, Mooimakers en Fost Plus lanceerden we een inspiratiegids met tal van goedepraktijkvoorbeelden en bruikbare tips voor duurzame sportevenementen.


De gids bevat tal van goede praktijkvoorbeelden en bruikbare tips over duurzaamheid. Vooral organisatoren van buitensportevenementen hebben baat bij de vele innovatieve aanbevelingen over afval, catering, energieverbruik en mobiliteit. De gids is bij zijn lancering in Zoutleeuw meteen aan de praktijk getoetst tijdens ‘Vlaams-Brabant Wandelt’, een initiatief van Wandelsport Vlaanderen vzw en Wandelklub Halewijn Zoutleeuw vzw.


Gezond voor mens en planeet 

Wat gezond is voor de mens, is dat vaak ook voor onze planeet. Helaas is dat met sportevenementen vaak nog niet het geval: denk maar aan wegwerpbekers, zwerfplastic van gelletjes of cateringoverschotten. Duurzame sportevenementen zijn gelukkig aan een inhaalrace bezig.


De gids is geen theoretisch handboek, maar een praktische handleiding met concrete tips en tricks voor de verduurzaming van sportevenementen. Per impactdomein (er zijn er zeven) vind je tientallen praktijkvoorbeelden van Vlaamse en internationale sportevenementen die organisatoren op een positieve, coachende manier laten ontdekken hoe het moet. Op het einde vinden ze nog een handige checklist.


We promoten de inspiratiegids voor duurzame sportevenementen actief in het Vlaamse sportlandschap bij zoveel mogelijk organisatoren van sportevenementen, sportfederaties, lokale besturen en sportclubs.

Andere thema’s binnen maatschappelijke evoluties

Ethisch Sporten

Inclusie

Sporten op het werk