MAATSCHAPPELIJKE 
 EVOLUTIES

inclusie

LEES VERDER

We zien sport als een bindmiddel, waarbij we de kracht van sport kunnen aanwenden voor meer inclusie in de samenleving en als een opstap naar (meer) maatschappelijke participatie.

Een masterplan voor meer inclusie in de sport

Het Beleidsnetwerk Inclusie in en door Sport (BIIND Sport) wil de kansen tot sportparticipatie van specifieke kwetsbare groepen verbeteren en meer inzetten op sport als middel om extrasportieve doelen te bereiken.

In het Vlaams regeerakkoord wordt sport gezien als een belangrijke manier om de inclusie van kansengroepen in onze samenleving te bevorderen. De beleidsnota 2019-2024 van Vlaams minister van Sport stelt dan ook expliciet dat het sportbeleid verder inzet op de deelnamekansen aan het sport- en beweegaanbod van mensen die hogere drempels ervaren.

Daarnaast geeft de beleidsnota aan dat sport gezien wordt als een bindmiddel, waarbij we de kracht van sport kunnen aanwenden voor meer inclusie in de samenleving en als een opstap naar (meer) maatschappelijke participatie.


In 2022 werkten de verschillende partners binnen BIIND Sport aan een eigen masterplan. Dat moet een kader bieden om meer mogelijkheden te creëren voor iedereen om aan sport te kunnen deelnemen en meer gelijke kansen aan sportaanbieders. Dit masterplan zal voor het BIIND de leidraad vormen voor zijn verdere werking.

Hoe meer je beweegt, hoe minder pijn ouder worden doet

G-sportfederatie en G-sportplatform fuseren tot G-Sport Vlaanderen

G-sportfederatie en G-sportplatform fuseren tot G-Sport Vlaanderen

Om de G-sportsector transparant en slagkrachtig te maken, zijn Parantee-Psylos (G-sportfederatie) en G-sport Vlaanderen (G-sportplatform) gefuseerd. De nieuwe G-sportorganisatie ‘G-sport Vlaanderen’ doet dienst als ledenorganisatie, sportfederatie en kennis- en ondersteuningscentrum.

Via regelmatig bilateraal overleg streefden we vanuit Sport Vlaanderen naar maximale complementariteit en samenwerking. Door deze optimalisatie van de G-sportstructuren kunnen we de middelen efficiënter inzetten, zodat ze meer ten goede komen aan de G-sporter zelf en zijn direct betrokken (sportieve) omgeving.

De term G-sport is verruimd en behelst nu ook beweeg- en sportstimulansen voor mensen met chronische aandoeningen. Het G-sportsubsidiebeleid blijft voor Sport Vlaanderen een kwaliteitsimpuls voor een breed en gevarieerd G-sportaanbod. Via twee subsidiereglementen konden we 127 waardevolle G-sportevenementen ondersteunen: 103 laagdrempelige evenementen voor mensen met een beperking en 24 internationale G-sportevenementen.


De G-sporttoolbox voor lokale besturen is grondig vernieuwd met het oog op een herlancering in 2023.


In de centra van Sport Vlaanderen bouwden we het G-sportaanbod verder uit, binnen de mogelijkheden van de betrokken centra.


De UiTPAS is ook een sportpas

De UiTPAS is ook een sportpas

We zetten de samenwerking tussen de UiTPAS en de SNS-pas (Sport na school) voort, in nauwe samenwerking met steden en gemeenten uit Vlaanderen en Brussel.

Jongeren die recht hebben op een kansentarief kunnen we een SNS-pas met aangepast tarief aanbieden. De SNS-pas is een sportpas voor leerlingen van het secundair onderwijs. Met deze pas kunnen leerlingen gedurende een bepaalde periode na de schooluren deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. Voor één periode betaalde je 35 euro, voor twee periodes of een jaarpas slechts 55 euro. Met een UiTPAS (Paspartoe in Brussel) of A-kaart (Antwerpen) konden leerlingen voor slechts 20 procent van bovenstaande tarieven een pas aankopen.


We noteerden een stijgende trend in het aantal verkochte SNS-passen aan verminderd tarief. 1296 leerlingen hebben een SNS-pas gekocht aan verminderd tarief: 624 leerlingen via hun UiTPAS en 672 leerlingen via de A-kaart.


Geef tieners een stem in de sportclub

Tieners die zich gehoord en verbonden voelen met hun sportclub haken niet af. De drop-out van leden bij sportclubs is met 16,6 procent het grootst bij tieners, en nog wat groter bij meisjes.

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, maar het goede nieuws is dat onderzoek aantoont dat tieners die zich betrokken voelen bij hun sportclub, er plezier maken en gehoord worden, het minst geneigd zijn hun club te verlaten. Het in 2022 gelanceerde project ‘Geef tieners een stem’ biedt de clubs concrete hulpmiddelen om tieners te betrekken bij de clubwerking. Met het opwarmingsspel, de ‘ijsbrekers’ en het kaartspel leren trainers in gesprek te gaan met hun jeugdleden.


Praat met de tieners in je sportclub 

Met het project ‘Geef tieners een stem’ willen we ervoor zorgen dat er mét jongeren gesproken wordt in plaats van over hen. Op die manier kunnen tieners aangeven wat er goed of net niet goed loopt tijdens een training of in de clubwerking. Alleen als je weet wat er leeft bij de tieners in je club, kan je er als begeleider op inspelen en de jongeren aan je club binden.


Om sportclubs te helpen naar hun tieners te luisteren en daar in de trainingen en andere clubmomenten plaats voor te maken, biedt het project ‘Geef tieners een stem’ concrete hulpmiddelen aan.


Het project heeft twee tienerambassadeurs die niet alleen de feedback van tieners doorgeven, maar die ook vertalen in nieuwe ideeën voor de toekomst. Vooral zullen ze ook hun eigen stem gebruiken om het project te doen leven bij andere jongeren en hun clubs.


De drop-out is het grootst bij meisjes

Een analyse van de drop-outcijfers bij de sportfederaties toont aan dat een groot deel van de tieners uitvalt in de leeftijdscategorie van 13 tot 19 jaar: bij jongens is dat 14 procent, bij meisjes is dat 20 procent.


Daarnaast neemt de drop-out ook toe met de leeftijd, zowel bij jongens als bij meisjes is die het hoogst op de leeftijd van 19 jaar: bij jongens bedraagt die dan 20 procent, bij meisjes zelfs 29 procent (cijfers van 2021). De hoogste drop-out kennen onze sportclubs bij meisjes van 19 jaar. Daarom zal dit project ook extra aandacht geven aan meisjes en voor hen specifieke tools ontwikkelen.


Tieners die een aanbod op maat hebben, zich thuis voelen in de sportclub en zich betrokken voelen met de clubwerking, zullen langer lid blijven en dus minder uitvallen. Sportclubs die hun tieners kwijtraken, verliezen meteen ook toekomstige trainers, bestuurders en vrijwilligers die de club draaiende houden en mee helpen groeien.


Hoe houd je tieners aan boord van je club?

Zo is er bijvoorbeeld de ‘storytelling tool’, die je helpt om in enkele simpele stappen een filmpje te maken, en er enkele tieneracties aan te koppelen. Je doet er ook inspiratie op voor de vragen die je hen kan stellen. De ‘tienertalk-methodieken’ helpen trainers en clubbegeleiders dan weer om beter te begrijpen wat er zoal leeft bij tieners. Je kan ‘ijsbrekers’ gebruiken, ‘teaservragen’ of een ‘opwarmingsspel’. En als je een moeilijker gesprek moet voeren, zijn er goeie tips om je ook daarbij te helpen.


Alle hulpmiddelen ontwikkelde Sport Vlaanderen in overleg met de sportsector (koepelstructuren, sportfederaties en clubs) en experts. Deze praktische instrumenten om tiener-drop-out te verlagen werden eerst in pilootfase getest door sportclubs, trainers en tieners van enkele geëngageerde sportfederaties, daarna geëvalueerd en indien nodig nog bijgestuurd.

Andere thema’s binnen maatschappelijke evoluties

Duurzaamheid

Ethisch Sporten

Sporten op het werk